Tvorba webových stránok a eShopovZaložiť webovú stránkuZaložiť e-shop

Predpoveď pre Európu

 prehľad poveternostnej situácie a predpoveď vývoja konvekcie v atmosfére podľa koncepcie meteorológov z ESTOFEX-u:

 

(SW)Konvektívny stupeň:  2 

 

 (WW)Monitoring počasia:  ni 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VIZUÁLNA FORMA PREDPOVEDE:

 mapa pravdepodobnosti významnej konvekcie a extrémnych sprievodných javov: 

  oblasti potrebnej zvýšenej obozretnosti/monitoringu:             

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obdobie riadnej prognózy: So 27.8.2016, 6:00 UTC do Ne 28.8.2016, 6:00 UTC    
Obdobie rozšírenej prognózy: -  
Obdobie mezomerítkovej diskusie: -          
 
Prognóza vydaná: Pia 26.8.2016, 22:02 UTC   
Rozšírená prognóza vydaná: -  
Nowcasting vydaný        
 
Predpovedal: Novotný      
 
TEXTOVÁ FORMA PREDPOVEDE:
Potenciálne (veľmi) nebezpečné javy
 
Stupeň 1 bol vydaný pre S Európu na intenzívne zrážky , krupobitie, silné nárazy vetra a možnosť tornáda.
 
Stupne 1 a 2 boli vydané pre S Francúzka, časti Benelux-u, Z Nemecka, Anglicka a Dánska na roztrúsené veľmi intenzívne prívalové zrážky, izolované veľké až veľmi veľké krúpy (<5cm), tornáda (nevylučujeme intenzitu F3) a roztrúsené silné až veľmi silné nárazy vetra (mikro/down-bursty).    
 

Riadna predpoveď

Analýza situácie: 

... High-index pattern určuje počasie vo veľkej časti kontinentu. Mohutná, sezónna (letná) tlaková výš pokrýva veľkú časť Európy prinášajúc stabilné a teplé počasie s teplotami v priemere do 27-34°C. Modelové výpočty simulujú vysokú mieru dynamiky nad Atlantikom cez Škandináciu po Rusko v spojitosti s VFZ. Slabnúce jadro nízkeho tlaku pozorujeme nad Čiernym morom labilizujúc atmosféru nad vodnou hladinou. Proces rapídnej cyklogenézy prebieha nad Nórskom pokračujúc na Východ, kde centrálny tlak poklesne pod 992hPa, frontálny systém riadený intenzívnou dynamikou bude spojený s ďalšou DMC.

Rozsiahla frontálna zóna sa tiahne naprieč S Španielskom až po Škandináviu spojená s advekciou excelentnej EML nad väčšinu západnej Európy v tyle, len málo asymetrickej, anticyklóny. Špeciálnu časť stati je potrebné venovať príchodu extratropického jadra nízkeho tlaku nad Veľkú Brinániu. Satelitné dáta a dáta z bój potvrdzujú vcelku peknú oklúziu. Veľké množstvá energie, ktorými tento útvar disponuje (badateľné na mapách instantných kontrakcií) spôsobujú celkom vysokú mieru neistoty v modelových výpočtoch a je preto ťažké exaktnejšie analyzovať presný postup útvaru. Možno však konštatovať, že počas Soboty dôjde k organizovanej, potenciálne  veľmi nebezpečnej konvektívnej aktivite nad nami uvažovaným regiónom. Intenzívne vertikálne pohyby, v úzkych pásoch, ktoré túto cyklónu stále sprevádzajú sa zdajú zotrvať, až pokiaľ nárast ageostroficity vetra nezahltí región zóny barického gradientu (príchod k Írsku 14-15Z).   

Samostatná diskusia: 

... Z Európa/BeNeLux, Francúzko, Nemecko ..

Sondáže z Trappes a Bordeaux odhaľujú solídne zmiešané stredné hladiny s akumuláciou vlhkosti v spodnej inverznej vrstve a plochu MLCAPE nad 1000J/kg. Analýzy synoptických máp potvrdzujú S-SZ vetry za frontálnou vrstvou, predovšetkým zo Severného mora, čo sa už počas Piatka odrazilo na veľmi slušnej konvektívnej teplote, pričom rosné body presahovali v oblasti Benelux-u 20°C. Príchod tlakovej níže a jej splynutie so zónou predíde vcelku agresívnemu procesu frontogenézy nad prielivom La Manche/ S Morom a celkovo oblasťou záujmu. Advekcia relatívnej vorticity a zosilnenie termálneho vetra (od-advehuje EML ďalej na Sever) dávajú na javo, že - modelové simulácie skutočne nešetria na teplotnom gradiente, ktorý pavdepodobne nadobudne sucho-indiferentne instabilné profily teploty v stredných a vyšších hladinách! 

Príchod difúznej termickej brázdy, vo vyšších vrstvách, od Ibérie k frontálnej zóne s ňou taktiež dostojí zlúčenia. Je veľmi zaujímavé pozorovať simulácie teplotného poľa T500 nad Veľkou Britániou, ktoré potvrdzuje prítomnosť mid level jet-u a zóny strhávania z vyšších hladín/pokles teploty (-14°C). Stabilná nočná atmosféra a žiadna prítomnosť konvektívnej aktivity/cold pool-ov budú následkom nejasnej iniciácie, avšak intenzívneho denného ohrevu. Zbytočná turbulentná oblačnosť v stredných a vyšších vrstvách, v priebehu rána, rýchlo ustúpi na sever. Simulované veľmi vysoké hodnoty MLCAPE nad 3000J/kg sú vysoko pravdepodobné ako konzekvencia prekryvu, vyššie spomenutých, termodynamických charakteristík... Fluktuácia MLJ s okrajom v páse VB-Dánsko vygeneruje DLS na hodnotách 20-25m/s.

Omnoho zaujímavejšia situácia sa odohrá v priebehu popoludnia a večera. Modifikácia dynamiky a nárast frontálnosti zosilnia WAA a spôsobia vznik niekoľkých lokálnych nehomogenít v poli tlaku. Miera zmiešavacieho pomeru presiahne 14g/kg pri efektívnom prekryve s EML a nad-vlhkoadiabatickým profilom vyapretujú sondáže na nebezpečné LOADED-GUN´s profily...

Konštelácia by za okolnosti výrazného QG forcingu znamenala extrémne nebezpečnú konvektívnu situáciu, avšak stále nieje jasné koľko a aká silná bude výsledná konvekcia, rovnako samotný postup frontálneho rozhrania. Ak však uvážime mix dynamických a termických ukazovateľov na postup krátkovlnnej brázdy v popoludňajších hodinách, počítame s formáciou dobre organizovaných multi-superciel postupujúcich na S-SV. Mezo-simulácie ukazujú tripple point nad pobrežím Severného mora a ten veľmi dobre poslúži ako iniciačný element. Spočiatku izolované bunky nadobudnú mezocyklóny v blízkosti pobrežia s možnosťou produkcie tornád. SRH1 nad 350m2/s2 a zakrivené hodografy sľubujú veľmi intenzívne right-movery...nieje vylúčená tvorba HP superciel.

V najlepšom prípade, ak bude forcing postačujúci (doplnený cirkuláciami na pobreží a vyslanými cold- poolmi), sa  bunky zlejú do MCS s doprednou propagáciou produkujúca veľmi silné nárazy vetra páchajúce plošne rozsiahle škody. HIGH-END stupeň 2 pokrýva túto možnosť. Vydanie stupňa 3 limituje nejasný forcing...  

... S Európa ..

Rapídna cyklogenéza a odštiepenie frontálneho rozhrania (pokles WAA a advekcie rosných bodov) bude dominantným dejom v tejto oblasti s intenzívnym až nesezónnym dynamickým poľom. Silná konvektívna aktivita sa bude viazať výlučne na výklzné pohyby v cyklóne, pričom je vysoko pravdepodobné, že downdrafty budú sprevádzané silnými nárazmi vetra. Všetko sa udeje vo veľmi slabo labilnej vzduchovej hmote, kde labilita nepresiahne 350J/kg MLCAPE v dôsledku prítomnosti frontálnej oblačnosti...           

Mezomerítková diskusia

Zhrnutie: 

...          

 

Rozšírená predpoveď

Vyhliadka situácie a diskusia 

...    

 
Vysvetlivky v políčku vydaných stupňov: 
                                                 

Obdobie predpovede            

Typ produktu

Konvektívne stupne a abreviácie

6:00 UTC – 6:00 UTC

 riadna prognóza a monitoring počasia

nt – neočakávajú sa nebezpečné javy

1,2,3stupne %  extrémnych  javov

ni – nieje  vydaná

ml – monitoring zahájený 

X UTC – max 12h min 1h

 mezomerítková diskusia/mesoscale discussion

MD – klasická 

EMD – (emergency)pohotovostná 

6:00 UTC – 6:00 UTC min 2 dni vopred

 rozšírená prognóza/vyhliadka   

EF –  extended  forecast

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!! Naše predpovede sú robené na experimentálnej báze v rámci vedeckých a edukačných účelov pre pochopenie a prax koncipovania prognóz vývoja konvekcie v atmosfére pri rozličných poveternostných situáciách. 

Niesu to v žiadnom prípade výstrahy a neslúžia na prípravu opatrení, tie sú vydávané v rámci medzinárodného meteorologického projektu meteoalarm, avšak naše predpovede môžu poslúžiť ako dobrý všeobecný prehľad v poveternosti európskeho regiónu, určené predovšetkým pre lovcov búrok a záujemcov o meteorológiu.

Predpovede sú robené koncepciou a systémom, ktorý používajú prognostici v ESTOFEX-e - upravený mapový podklad je prevzatý od ESTOFEX-u a všetky predpovede sú nekomerčné !!

                                            StormWarning©2012-2016

TOPlist